معرفی

مشخصات فردی

علی ابجدی

نام - نام خانوادگی : علی   ابجدی

پست الکترونیکی : a_abjadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی مهندسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی- مامور به تحصیل

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

علی ابجدی
علی ابجدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی
^